ប្រភេទដបសម្រាប់ក្រឡុកម្សៅមេលីលៀ

ភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ070949846
អ៊ីម៉ែលkhmereasyinfo@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី

ឈ្មោះផលិតផលដបសម្រាប់ក្រឡុកម្សៅមេលីលៀ
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ4USD
លេខទូរស័ព្ទ070949846
Discount
តម្លៃដឹកជញ្ជូន1 USD
តម្លៃលក់4 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា