ប្រភេទ

ឈ្មោះហាង
ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី
ប្រភេទហាង
លេខទូរស័ព្ទ
070949846
អាស័យដ្ឋាន
Phnom Penh, Cambodia